Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Προκήρυξη διαγωνισμού για καθαρισμό ρεμάτων και στη Μύκονο

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων Άνδρου, Τήνου, Πάρου, Μυκόνου, Αμοργού, Σίφνου & Σερίφου».

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο καθαρισμός των ρεμάτων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,47 εκατ. ευρώ και η διάρκεια έχει οριστεί σε 16 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 19/2 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στις 22/2.

Περιγραφή του έργου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο καθαρισμός ρεμάτων των νήσων Άνδρου και Τήνου, Μυκόνου, Αμοργού, Πάρου, Σίφνου και Σερίφου.

Τα προς καθαρισμό ρέματα είναι ανοιχτά και κλειστά (διευθετημένα ή μη). Οι θέσεις το είδος και η έκταση παρέμβασης θα καθορίζονται επί τόπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Υπηρεσία).

Κατά την εκτέλεση του έργου είναι υποχρεωτική η λήψη φωτογραφιών στις θέσεις παρέμβασης των ρεμάτων, πριν και μετά την παρέμβαση. Οι εργασίες που θα γίνουν για τον καθαρισμό των ρεμάτων αφορούν την απομάκρυνση, κυρίως από τον πυθμένα, τα πρανή και τις όχθες των υδατορεμάτων των απορριμμάτων, της βλάστησης και των φερτών υλών, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή επιφανειακή απορροή των υδάτων και είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

  • Απομάκρυνση από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλίκων, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών, κορμών δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν κρίσιμα σημεία των ρεμάτων χωρίς να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχική διατομή του ρέματος.
  • Καθαρισμός της αυτοφυούς βλάστησης.
  • Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων σε ύψος 0,40μ από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Η χαμηλή κατεστραμμένη βλάστηση δεν θα απομακρύνεται σε περίπτωση που κριθεί επικίνδυνο να διαταραχθεί η φυσική διαμόρφωση του εδάφους.
  • Κοπή και απομάκρυνση των μη υγιών δέντρων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν σχετικής αδείας από το Δασαρχείο, τα οποία βρίσκονται στα πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Τα δέντρα πρέπει να κοπούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διαταραχθούν τα πρανή και η κοίτη των ρεμάτων για ευνόητους λόγους. Προς τούτο, τα δέντρα θα κόβονται σε ύψος 0,40μ από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται, η δε ρίζα θα παραμένει στη θέση του για να μη διαταραχθεί η συνοχή του εδάφους. Το ύψος κοπής των δέντρων είναι ανεξάρτητο από την περίμετρο του κορμού τους.
  • Αποκατάσταση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
  • Καθαρισμός από φερτά υλικά και άρση των προσχώσεων, με οποιοδήποτε μέσο (χειρωνακτικά ή και με μηχανική υποβοήθηση), των υφιστάμενων κιβωτιοειδών, σωληνωτών κλπ οχετών προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των όμβριων υδάτων καθώς και των τριγωνικών τάφρων απορροής, στο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο, διαμέσου των οποίων τα όμβρια οδηγούνται στα συγκεκριμένα υδατορέματα.
  • Καθαρισμός της κοίτης από φερτά αδρανή υλικά (αμμοχάλικα), για διατήρηση ομοιόμορφης ροής κοίτης με παράπλευρη απόθεση των υλικών.
Translate »
error: Content is protected !!