Ακτοπλοϊκά Πάσχα 2024: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι με πλοίο

Ðñþôç ÁíÜóôáóç óôçí ÊÝñêõñá ìå ôç ñßøç ôùí “ìðüôçäùí” ôï ÌåãÜëï ÓÜââáôï 15 Áðñéëßïõ 2017. Ôï Ýèéìï ìå ôï óðÜóéìï ôùí êáíáôéþí ôï ÐÜó÷á óôçí ÊÝñêõñá Ý÷åé ìáêñÜ éóôïñßá ðïõ ÷Üíåôáé óôçí åðï÷Þ ôçò Åíåôïêñáôßáò. Ïé Åíåôïß óõíÞèéæáí ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ (ôçí ìåãáëýôåñç ãéïñôÞ ôùí êáèïëéêþí), íá ñß÷íïõí áðü ôá ðáñÜèõñÜ ôoõò ðáëéÜ áíôéêåßìåíá, ðñïêåéìÝíïõ íá ôïõò öÝñåé ï íÝïò ÷ñüíïò êáéíïýñãéá. Ïé Êåñêõñáßïé ïéêåéïðïéÞèçêáí ôï Ýèéìï áõôü êáé ôï åíÝôáîáí óôéò åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ ÐÜó÷á. Ôá ðáëéÜ áíôéêåßìåíá áíôéêáôáóôÜèçêáí áðü ðÞëéíåò óôÜìíåò (ìðüôçäåò) ãåìÜôåò íåñü. Åðßóçò Üëëç èåùñßá áíáöÝñåôáé óôçí ðåñßïäï ôùí áñ÷áßùí ÅëëÞíùí, ïé ïðïßïé ôïí Áðñßëéï ãéüñôáæáí ôçí áñ÷Þ ôçò ãåùñãéêÞò êáé âëáóôéêÞò ðåñéüäïõ, ðåôþíôáò ôá ðáëéÜ ôïõò êáíÜôéá ãéá íá ãåìßóïõí ôá íÝá ìå ôïõò íÝïõò êáñðïýò. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και τους ναύλους έχουν καταγραφεί στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης, λόγω της ένταξης της ναυτιλίας στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων από την 1η Ιανουαρίου 2024. Το επιπλέον κόστος που προκύπτει από τις εκπομπές των αερίων ρύπων των πλοίων μετακυλίεται στον χρήστη του πλοίου. Τρομάζουν τα τελικά ποσά που καλείται να πληρώσει μία οικογένεια στην Ελλάδα για να μετακινηθεί σε νησιωτικούς προορισμούς. Παρά τις ενέργειες του περασμένου καλοκαιριού για μεμονωμένες εκπτώσεις, το 2024 οι τιμές παραμένουν υψηλές για τη μέση οικογένεια, που για λίγες μέρες το Πάσχα θα πρέπει μόνο για τη μεταφορά της να δαπανήσει έναν μισθό για να επισκεφτεί τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής για Ρόδο ξεπερνά τα 850 ευρώ, για Χανιά τα 500 ευρώ, για Σύρο, που είναι πιο κοντινή απόσταση από τα Χανιά, τα 540 ευρώ, και για Νάξο τα 650 ευρώ. Τα κόστη αυτά αφορούν μία τετραμελή οικογένεια με Ι.Χ., χωρίς να υπολογίζεται το κόστος καμπίνας, που σε κάποια ταξίδια, όπως στη Ρόδο, είναι αναγκαίο ή στα νυχτερινά δρομολόγια της Κρήτης. Ταυτόχρονα, υπάρχει τεράστια διαφοροποίηση στις τιμές των συμβατικών πλοίων και των ταχυπλόων, με το κόστος μεταφοράς για τα δεύτερα να είναι ιλιγγιώδες για μία οικογένεια. Ακόμα πιο απογοητευτική είναι η κατάσταση για τους ίδιους τους νησιώτες. Αν είσαι κάτοικος Μήλου και θέλεις να περάσεις το Πάσχα σου στο κοντινό νησί της Μυκόνου, θα πληρώσεις και για την επιστροφή σου 217 ευρώ, ενώ αν ξεκινήσεις από τον Πειραιά για Μύκονο και ξανά Πειραιά, θα σου κοστίσει 124 ευρώ.

Διαβάστε την συνέχεια στο alphafreepress.gr


Ακολουθήστε μας στα social media του XploreMykonosNews.gr

Κάντε εγγραφή και στο κανάλι μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας και στο Νο1 lifestyle & travelling περιοδικό της Μυκόνου XploreMykonosMagazine.com


Διαβάστε ακόμη:


Translate »
error: Content is protected !!